WERSJA DO DRUKU

Bramki obrotowe

Bramki obrotowe oraz urządzenia kontroli dostępu. Największy producent w Polsce. W asortymencie bramka obrotowa, bramki uchylne, furty stadionowe. Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, zezwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów; Certyfikat na budowę może być wydane jedynie temu, kto: - złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności wyborów o zobowiązaniach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; - złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym niemal do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wzory wniosku i oświadczenia, powinny obejmować zwłaszcza dane osobowe albo nazwę , a oprócz tego inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór wyborów o pozwoleniu na budowę powinien obejmować wyjątkowo określenie organu wydającego decyzję, informacje osobowe lub nazwę i innych stron postępowania oraz inne dane niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych. Zezwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt (przykładowo na budowę budynków kas, ogrodzenia przylegającego do budynków kas wraz z urządzeniami takimi jak bramki obrotowe tzw. kołowroty, furtki, bramy wjazdowe, urządzenia kontroli dostępu, wyjścia ewakuacyjne) pozwolenie na budowę może, na wniosek współudziałowca inwestycji, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samemu funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli już zezwolenie na budowę tyczy się wybranych obiektów albo zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany zaprezentować projekt zagospodarowania parcele albo obszaru, dla całego zamierzenia budowlanego.