WERSJA DO DRUKU

Dokumentacja Cen Transferowych, Ceny transferowe, Towarzystwo Doradztwa Podatkow

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego jest firmą, która zajmuje się kompleksową dokumentacją cen transferowych. Dokumentacja cen transferowych sporządzana winna być odrębnie do każdej zawartej umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentację cen transferowych każdy podmiot jest obowiązany przedstawić na żądanie organów podatkowych w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania wydania tej dokumentacji przez te organy. Ponadto, ustawa o rachunkowości zobowiązuje podmioty do ujawniania informacji o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe. Zatem w przypadku podmiotów podlegających badaniu przez biegłego rewidenta konieczne jest przedstawienie mu stosownej dokumentacji podatkowej. Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie.